Åpenhetsloven

Oslo Trykkluft AS ble omfattet av Åpenhetsloven 01.01.2023.
Selskapet startet da kartlegging av eksisterende leverandører og utvikling av rutiner og retningslinjer, for å sørge for at våre leverandører etterlever Åpenhetslovens krav til menneskeverd og anstendige arbeidsforhold.

Organisasjon og driftsområde

Oslo Trykkluft AS selger og leier ut kompressorer, borerigger og håndholdt utstyr til anlegg, verksted, fabrikker og privatpersoner. Selskapet utfører service og reparasjoner, selger deler, utstyr og tilbehør til anleggsmaskiner. Oslo Trykkluft AS er et datterselskap av Oslo Trykkluft Holding AS, org.nr. 959812756Mva. Virksomhetens daglige leder er ansvarlig for etterlevelse av lover og regler. Det er styrets ansvar og påse daglig leders arbeid.

Retningslinjer og rutiner
Selskapet er opptatt av menneskeverd og anstendige arbeidsforhold, og er sitt ansvar bevisst. Selskapet har etablert retningslinjer og gode rutiner for etterfølgelse av åpenhetsloven og jobber kontinuerlig med dette arbeidet. 

Det er tatt en overordnet risikovurdering av selskapets leverandører basert på bransje, produksjonsland og generell åpenhet, og derifra delt leverandørene inn i tre kategorier:

Lav risiko – ingen videre prosess.
Potensiell risiko – Her må ny kunnskap innhentes og en ny risikovurdering gjennomføres på bakgrunn av innhentet informasjon. Resultatet avgjør om leverandøren havner innenfor lav eller høy risiko.
Høy risiko – Avdekkes det vesentlig risiko for negative konsekvenser eller faktiske negative konsekvenser, tas det en grundig og helhetlig vurdering av leverandøren. 
Avhengig av om det er en vesentlig eller faktisk negativ konsekvens, vurderes først muligheten for forbedringer, før vi eventuelt avslutter leverandørforholdet.

Nye leverandører vurderes på samme grunnlag som eksisterende leverandører, og må godkjennes av daglig leder. 

Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket igjennom sine aktsomhetsvurderinger.
Selskapet jobber kontinuerlig med kartleggingen av arbeidsforhold hos eksisterende leverandører. Gjennom deres aktsomhetsvurderinger er det til nå, ikke avdekt noen faktiske negative konsekvenser for grunnende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos dagens leverandører.

Iverksatte eller planlagt iverksatte tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultat eller forventede resultater av tiltakene.Det er ingen planlagte eller iverksatte tiltak, da det ikke er avdekt noen faktiske negative konsekvenser for grunnledene menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos eksisterende leverandører.

Ønsker du innsyn i vårt arbeid med åpenhetsloven, kan du sende en forespørsel til kontakt@oslotrykkluft.no, og vi vil svare deg innen tre uker.